Umístění: Úvod > O nás

Politika manažmentu

Politika manažmentu firmy JANUS SK, spol. s r.o. vychádza zo základného zámeru byť dôstojným oficiálnym reprezentantom, autorizovaným importérom a distribútorom všetkých produktov KYOCERA, KYOCERA Document Solutions a KIP pre región SR a zaradiť sa na popredné miesto v podiele na trhu laserových tlačiarní, kopírovacích, multifunkčných a veľkoformátových zariadení. Nemenej významnou úlohou politiky manažmentu je rozvíjať distribúciu a technickú podporu tlačového riešenia MyQ na území SR.

Je založená na dôslednom a efektívnom využití všetkých síl a prostriedkov pre splnenie požiadaviek, potrieb a očakávaní zákazníkov s ohľadom na kvalitu, dodaciu lehotu aj cenovú politiku, vrátane získavania informácií od zákazníkov a ich názorov na poskytované produkty a ich transformáciu do stáleho zlepšovania ponúkaných služieb. Medzi tieto požiadavky zákazníkov tiež zahŕňame plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek vrátane minimalizácie dopadov na životné prostredie pri poskytovaní našich produktov a služieb. Pri svojich firemných rozhodnutiach berieme všetky tieto aspekty do úvahy. Medzi základné požiadavky politiky manažmentu zahŕňame preto princípy neustáleho zlepšovania vzťahu firmy k životnému prostrediu a prevenciu znečisťovania životného prostredia.

Prijatím hlavných zásad politiky manažmentu sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

  • Čo najskôr uviesť do praxe vnútorný systém riadenia manažmentu spoločnosti v súlade so zásadami normy ISO 9001 a ISO 14001, ktorý je založený nielen na priorite plnenia skutočných a očakávaných prianí zákazníkov, ale aj na rešpektovaní všetkých aspektov  ochrany environmentov a tento systém neustále zlepšovať, aby bolo dosiahnuté trvalé zvyšovanie jeho efektívnosti a súčasne bude dodržaná všetka aktuálne platná legislatíva, dotýkajúcich sa oboru podnikania firmy.
  • V spolupráci s dodávateľom KYOCERA Document Solutions Europe B.V. zaisťovať schopnosť stálej inovácie poskytovaných výrobkov a služieb zákazníkom pri stálom zvyšovaní podielu dodávaných ekologicky šetrných výrobkov so stále sa zlepšujúcimi vlastnosťami z hľadiska environmentálnych dopadov.
  • Prognosticky plánovať potrebné zdroje, materiály a vstupy zo snahou o minimalizáciu ich energetickej náročnosti a tým aj nákladov na ich zaistenie vrátane systémovej snahy o znižovanie nákladov v celom cykle ich využitia našich produktov.
  • Trvale zaisťovať odbornú spôsobilosť pracovníkov ku kvalitným výkonom pri dodržiavaní všetkých aspektov ochrany environmentov a BOZP, odbornú spôsobilosť pracovníkov tak, aby svojim chovaním a jednaním nepoškodzovali životné prostredie
  • Zvyšovať povedomie pracovníkov spoločnosti o všetkých aspektoch kvality, ochrany environmentov a BOZP, zaistiť zoznamovanie sa so zásadami politiky vrátane externých fyzických aj právnických osôb, ktoré pracujú pre organizáciu alebo z jej poverením.
  • Využívať všetky podnety spolupracovníkov, rýchlo overovať navrhnuté riešenia a zavádzať ich do praxe.

Tieto hlavné zásady politiky manažmentu rozpracuje vedenie firmy do konkrétnych cieľov manažmentu na jednotlivé roky s určením zodpovednosti a termínov a pracovníci s nimi budú oboznámení vždy na začiatku nového roka.

Vedenie firmy JANUS SK, spol.  s r.o. očakáva od všetkých pracovníkov lojalitu, dodržovanie firemnej kultúry a stotožnenie sa s vyhlásenou politikou manažmentu a prijatými strategickými cieľmi manažmentu. V tom zmysle im ukladá:

  • Dodržiavať presne všetky stanovené postupy v rámci systému manažmentu
  • Zabrániť úniku informácií, týkajúcich sa firemného know-how zaisťujúce postavenie firmy na IT trhu
  • Podávať predbežné návrhy na zlepšenie procesov aj rozširovanie sortimentu produktov a dôsledne overovať každé navrhované riešenie ku zlepšeniu manažmentu a bezodkladne ich zavádzať do praxe
  • Pri styku so zákazníkom dodržiavať za všetkých okolností pravidlá stanovené vedením spoločnosti a budovať tak dobré partnerské vzťahy so zákazníkom

V Bratislave dňa 2.8.2012