Umístění: Úvod > O nás

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti JANUS SK spol. s r.o.,
IČO: 46 560 050 , so sídlom Bratislava 831 06 Rybničná 40, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79724/B (ďalej len „Dodávateľ“)

 

1.       Úvodné ustanovenie, obsah Obchodných podmienok

1.1.     Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy pri dodávkach Produktov, tj. Hardware (napr. laserových tlačiarní, kopíriek, multifunkčných strojov) a Software Dodávateľa Odberateľom. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obchodné vzťahy Odberateľa a Dodávateľa súvisiace s dodávkou Produktov, pokiaľ použitie niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je v písomnej forme vyslovene vylúčené.

1.2.     Tieto Obchodné podmienky tvoria súčasť každej zmluvy o dodávke Produktu uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberateľom. Ustanovenie týchto Obchodných podmienok sa na právny vzťah medzi Odberateľom a Dodávateľom použijú, pokiaľ Zmluva o dodávke vyslovene nestanoví niečo iné.

1.3.    Tieto Obchodné podmienky upravujú predovšetkým:

1.3.1.   spôsob uzatvorenia Zmluvy o dodávke medzi Dodávateľom a Odberateľom;

1.3.2.   právny režim použitia Software, pokiaľ je súčasťou Produktu objednaného Odberateľom;

1.3.3.   platobné podmienky;

1.3.4.   zodpovednosť za vady a záruku za akosť;

1.3.5.   obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa za ujmu spôsobenú Odberateľovi;

1.3.6.   zvláštne práva Odberateľa, ktorý je spotrebiteľom;

1.3.7.   iné otázky zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Odberateľom.

1.4.     Dodávateľ týmto vylučuje aplikáciu akýchkoľvek obchodných podmienok Odberateľa. Ak Odberateľ v Objednávke alebo inak pri rokovaní o uzavretí zmluvy o dodávke odkáže na svoje obchodné podmienky alebo obchodné podmienky vypracované treťou osobou, vylučuje Dodávateľ uzatvorenie Zmluvy o dodávke. To neplatí, ak použitie iných než týchto Obchodných podmienok Dodávateľ výslovne písomne akceptuje

2.       Definície

2.1.     Výrazy s veľkým začiatočným písmenom uvedené v týchto Obchodných podmienkach majú nasledujúci význam, pokiaľ zo Zmluvy o dodávke nevyplýva inak:

2.1.1.   Dodacie podmienky znamená dokument vydaný Dodávateľom, ktorý upravuje predovšetkým podmienky dopravy a predaj Produktu Odberateľovi, spôsob a lehoty prepravy, prechod nebezpečenstva škody na Hardware a súvisiace záležitosti. Aktuálne znenie Dodacích podmienok je vždy zverejnené na webových stránkach Dodávateľa www.kyocera.sk.

2.1.2.   Dodávateľ znamená spoločnosť JANUS SK spol. s r.o., IČO: 46 560 050 , so sídlom Bratislava 831 06 Rybničná 40, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79724/B

2.1.3.   Doplnkový software znamená software inštalovaný priamo do Hardware alebo software dodaný spolu s Hardware.

2.1.4.   GDPR znamená všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov.

2.1.5.   Hardware znamená hmotné veci (tovar), ktoré sú predmetom dodávky podľa Zmluvy o dodávke.

2.1.6.   Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník.

2.1.7.   Obchodné podmienky znamená tieto Obchodné podmienky Dodávateľa.

2.1.8.   Objednávka znamená návrh na uzatvorenie Zmluvy o dodávke doručený Odberateľom Dodávateľovi niektorým zo spôsobov predvídaných týmito Obchodnými podmienkami a obsahujúce aspoň náležitosti predpísané týmito Obchodnými podmienkami.

2.1.9.   Odberateľ znamená zákazníka Dodávateľa, ktorý Dodávateľovi doručí Objednávku.

2.1.10.Ovládač znamená software umožňujúci tlač na Hardware.

2.1.11.Produkt znamená Hardware a prípadne tiež Software špecifikovaný v Zmluve o dodávke.

2.1.12.Zmluva o dodávke znamená zmluvu o dodávke Produktu uzatvorenú medzi Dodávateľom a Odberateľom na základe Objednávky realizovanej Odberateľom a potvrdenej Dodávateľom.

2.1.13.Software znamená Doplnkový software a/alebo Ovládač.

3.       Uzatvorenie Zmluvy o dodávke

3.1.     Katalógy a cenníky Produktov vydávané Dodávateľom majú iba informatívny charakter a nepredstavujú záväzný návrh na uzatvorenie akejkoľvek zmluvy zo strany Dodávateľa.

3.2.     Odberateľ je oprávnený požiadať Dodávateľa o vystavenie záväznej cenovej ponuky, ktorej platnosť je sedem (7) kalendárnych dní, ak nie je výslovne uvedené inak. Ceny Produktov uvádzané v cenovej ponuke nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty ani žiadne súvisiace služby, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Požiadavku na poskytnutie súvisiacich služieb treba výslovne uviesť v Objednávke.

3.3.     Odberateľ je oprávnený zaslať Dodávateľovi Objednávku ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

3.3.1.   vyplnením a odoslaním elektronického formulára na www.kyocera.sk;

3.3.2.   odoslaním Objednávky na e-mailovou adresu: ;

3.3.3.   odoslaním Objednávky písomne na adresu JANUS SK, spol. s r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava;

3.3.4.   prípadne iným spôsobom podľa dohody s oprávneným pracovníkom Dodávateľa.

3.4.     Objednávka musí obsahovať aspoň nasledujúce údaje:

3.4.1.   obchodnú firmu (názov, meno a priezvisko) a sídlo (miesto podnikania a adresu trvalého pobytu) Odberateľa vrátane telefonického a e-mailového spojenia, IČO a DIČ Odberateľa (ak je registrovaný ako platca DPH);

3.4.2.   určenie osoby oprávnenej v danej veci konať za Odberateľa, ak nebude Objednávka obsahovať také určenia, platí, že oprávnenou osobou je (i) Odberateľ sám, ak je fyzickou osobou, alebo (ii) každý člen štatutárneho orgánu Odberateľa, ktorý je právnickou osobou , a osoba, ktorá Objednávku za Odberateľa urobila;

3.4.3.   jednoznačné určenie objednávaného Produktu a jeho množstvo, vrátane prípadnej požiadavky na poskytnutie súvisiacich služieb;

3.4.4.   požadované dodacie podmienky (miesto a termín dodania);

3.4.5.   jednoznačný odkaz na záväznú cenovú ponuku vystavenú Dodávateľom, inak sa má za to, že Odberateľ má záujem o dodávku Produktu za cenu uvedenú v cenníku alebo v katalógu

3.4.6.   určenie osoby oprávnenej k prevzatiu Produktu;
prípadne ďalšie špecifické požiadavky Odberateľa.

3.4.7.   Prípadné ďalšie špecifické požiadavky Odberateľa

3.5.     Dodávateľ je oprávnený požiadať Odberateľa o upresnenie či doplnenie Objednávky, popr. navrhnúť zmeny Objednávky.

3.6.     Dodávateľ nie je povinný Objednávku prijať. Ak Dodávateľ na Objednávku v lehote 2 pracovných dní od doručenia Objednávky nijako nezareaguje, má sa za to, že Objednávku neprijal.

3.7.     Dodávateľ je oprávnený Objednávku prijať oznámením (potvrdením) odoslaným na emailovú adresu Odberateľa, popr. iným vhodným spôsobom. Až prijatím (potvrdením) Objednávky vzniká medzi Dodávateľom a Odberateľom Zmluva o dodávke, a to v rozsahu prijatie (potvrdenie) Objednávky.

3.8.     Dodávateľ predpokladá obvyklé použitie Produktu. Akékoľvek špecifické požiadavky na Produkt (napr. Požiadavky informačného systému, operačného systému, sieťového pripojenia) je potrebné výslovne uviesť v Objednávke.

4.       Stornovanie Objednávky Odberateľom

4.1.     Odberateľ je oprávnený záväzok zo Zmluvy o dodávke zrušiť zaplatením odstupného. Dodávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie odstupného vo výške 50% z ceny Produktu, o ktorého dodávku Odberateľ stratil záujem, ak sa nedohodnú Odberateľ a Dodávateľ v písomnej forme inak.

4.2.     Odberateľ nie je oprávnený záväzok zo Zmluvy o dodávke zrušiť potom, keď od Dodávateľa prijal akékoľvek plnenia.

5.       Právny režim použitia Software, pokiaľ je súčasťou Produktu

5.1.     Súčasťou Produktu môže byť Software, a to aj v prípade, ak Softvér nebol výslovne uvedený v Objednávke a Softvér je nevyhnutný pre riadnu funkčnosť Hardware. Súčasťou Produktu môže byť podľa okolností najmä nasledujúce Software:

5.1.1.   Ovládače. Ak sú súčasťou Produktu Ovládače, je Odberateľ oprávnený ich užívať v súlade s ich licenčnými podmienkami.

5.1.2.   Doplnkový softvér. Ak je súčasťou Produktu Doplnkový softvér od KYOCERA, je Odberateľ oprávnený ho užívať v súlade s jeho licenčnými podmienkami. V takom prípade bude v Zmluve o dodávke dojednaná samostatná odmena vzťahujúce sa k doplnkovému Software od KYOCERA.

5.2.     Ak nie je v Zmluve o dodávke výslovne dohodnuté inak, Dodávateľ nie je autorom Software a neposkytuje žiadnu záruku za jeho funkciu a za dôsledky jeho užívanie.

5.3.     Zodpovednosť autora Software, popr. osoby vykonávajúce majetkové autorské práva, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými licenčnými podmienkami.

5.4.     Odberateľ je povinný zoznámiť sa s príslušnými licenčnými podmienkami Software a dodržiavať ich.

6.       Platobné podmienky

6.1.     Ak nie je v Zmluve o dodávke alebo v inej zmluve výslovne dohodnuté inak, je Odberateľ povinný zaplatiť cenu za dodávku Produktu vopred alebo v hotovosti pri odovzdaní Produktu. Ak nezaplatí Odberateľ cenu za dodávku Produktu riadne a včas, je Dodávateľ oprávnený dodávku Produktu odoprieť až do riadneho zaplatenia ceny, bez toho aby sa tým dostal do omeškania.

6.2.     Ak Odberateľ objednáva neštandardný Produkt (napr. Zákazková konfigurácia Produktu, neštandardné komponenty, periférie, voliteľné či ďalšie zariadenia, popr. Softvér), môže byť Objednávka prijatá Dodávateľom až po zložení zálohy vo výške minimálne 50% z ceny.

6.3.     Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať Odberateľovi faktúru obsahujúcu všetky zákonné náležitosti daňového dokladu v lehote do 15 dní odo dňa uskutočneného zdaniteľného plnenia.

6.4.     Ak sa dostane Odberateľ do omeškania so zaplatením ceny Produktu, zaväzuje sa zaplatiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky vrátane DPH za každý deň omeškania.

6.5.     Povinnosť Odberateľa zaplatiť cenu Dodávateľovi riadne a včas je splnená dátumom pripísania príslušnej čiastky na účet Dodávateľa uvedený na faktúre, prípadne odovzdaním príslušnej sumy v hotovosti Dodávateľovi alebo dopravcovi, pokiaľ Dodávateľ poveril dopravca k prevzatiu ceny.

6.6.     Až do úplného zaplatenia ceny Hardvér je Hardware vo vlastníctve Dodávateľa, a to aj v prípade začlenenia do systému, ktorý je majetkom Odberateľa, resp. systému, ktorý Odberateľ užíva. Odberateľ sa zaväzuje až do úplného zaplatenia ceny Hardvér s ním nijako právne nenakladať, najmä nepreviesť na tretiu osobu ani nezaťažiť, a ďalej sa zaväzuje písomne ​​informovať každú tretiu osobu (a súčasne Dodávateľa), ktorá k Hardware uplatní akékoľvek práva, že Odberateľ nie je vlastníkom Hardware .

6.7.     Ak nezaplatí Odberateľ cenu riadne a včas, je Dodávateľ oprávnený prerušiť poskytovanie všetkých plnené Odberateľovi (napr. Dodávky ďalších Produktov, odstraňovanie chýb v dôsledku zodpovednosti za vady či záruky za akosť) až do zaplatenia dlžnej sumy vrátane príslušenstva v plnej výške.

6.8.     Ak Dodávateľovi vznikne škoda nesplnením peňažného dlhu Odberateľom, je Odberateľ povinný na náhradu takejto škody v plnej výške bez ohľadu na to, či je krytá úrokom z omeškania.

7.       Zodpovednosť za vady

7.1.     Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi za vady Hardware, ktoré má Hardware pri prechode nebezpečenstva škody na Odberateľa, a to aj v prípade, že sa vada prejaví neskôr.
Odberateľ je povinný pri prevzatí Hardware skontrolovať súlad množstva a typu Hardware s dodacím listom alebo výdajkou a skontrolovať zjavná poškodenie prepravných obalov a Hardware. V prípade zistenia poškodenia obalu, poškodenie Hardware alebo zistení rozdielu v množstve alebo typu dodaného tovaru je odberateľ povinný toto ihneď vyznačiť na prepravný list a preukázateľne nahlásiť Dodávateľovi.

7.2.     Odberateľ je povinný pri prevzatí Hardware, jeho prehliadke a následnom uvedení do prevádzky tiež kontrolu sériových čísel Hardware so záznamom uvedeným na dodacom liste alebo výdajke. Na zistený rozdiel je povinný upozorniť Dodávateľa, a to najneskôr do troch (3) pracovných dní od prevzatia Hardware. Dodávateľ potom zaistí opravu a zaslanie nového dodacieho listu alebo výdajky do desiatich (10) pracovných dní.

7.3.     Ak neupozorní Odberateľ na rozdiel včas, potom rozdielnosť sériového čísla Hardvér a sériového čísla uvedeného v dodacom liste alebo výdajke, je dôvodom, pre ktorý Dodávateľ môže odmietnuť akékoľvek budúce oznámenia vady predmetného Hardware, či už vyplývajúce zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť .

7.4.     Odberateľ je oprávnený oznámiť Dodávateľovi vady Hardware najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho prevzatia, inak Dodávateľ nie je povinný oznámenia vady prijať.

8.       Záruka za akosť Hardware

8.1.     Dodávateľ poskytuje Odberateľovi záruku za akosť nových tlačových zariadení vrátane príslušenstva v dĺžke dva (2) roky. Trvanie záruky za akosť je obmedzené tiež dosiahnutím stanoveného počtu vytlačených strán; záručná doba skončí vytlačením stanoveného počtu strán, pokiaľ nastane pred uplynutím záručnej doby. Stanovené počty vytlačených strán pre jednotlivé typy nových tlačových zariadení sú uvedené na  www.kyocera.sk.

8.2.     V prípade dodávky iného Hardware než nových tlačových zariadení podľa ods. 8.1 poskytuje Dodávateľ Odberateľovi záruku za akosť v dĺžke špecifikované v Zmluve o dodávke, prípadne v dodacom liste či záručnom liste. V prípade rozporov medzi uvedenými dokumentmi, sa použijú v nasledujúcom poradí: (i) záručný list, (ii) dodací list, (iii) Zmluva o dodávke, (iv) tieto Obchodné podmienky.

8.3.     Dĺžka záručnej doby môže byť pre jednotlivé časti Hardware alebo pre zachovanie určitých vlastností Hardware stanovená rozdielne.

8.4.     Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Odberateľ prevzal Hardware od Dodávateľa alebo od dopravcu. Ak objednal  Odberateľ od Dodávateľa tiež službu uvedenie Hardware do prevádzky, beží záručná doba odo dňa, keď Dodávateľ uviedol Hardware do prevádzky.

8.5.     Zárukou za akosť sa Dodávateľ zaväzuje, že Hardware alebo jeho časť, na ktorú sa záruka za akosť vzťahuje, bude po dobu trvania záruky za akosť spôsobilý na použitie pre obvyklý účel, prípadne pre dohodnutý účel, ak je takýto účel výslovne dojednal v Zmluve o dodávke.

8.6.     Záruka za akosť sa nevzťahuje na:

8.6.1.   opotrebenie Hardware spôsobené jeho obvyklým používaním;

8.6.2.   vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena;

8.6.3.   poruchy spôsobené použitím alebo inštaláciou Hardware v rozpore s návodom na obsluhu, popr. v ďalších dokumentoch dodaných spolu s Hardware;

8.6.4.   chyby vzniknuté nedodržaním pokynov pre údržbu, prevádzku alebo obsluhu Hardware a vady vzniknuté nadmerným mechanickým opotrebovaním alebo neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním;

8.6.5.   vady vzniknuté nesprávnou prepravou (to neplatí v prípade, že si Odberateľ objednal dodávku Hardware vrátane dopravy);

8.6.6.   vady vzniknuté fyzickým poškodením Hardware alebo neodvratnou udalosťou mimo kontrolu Dodávateľa (napr. Požiar, živelná katastrofa, poškodenie bleskom alebo elektrostatickým výbojom);

8.6.7.   vady vzniknuté počítačovými vírusmi zanesenými osobou odlišnou od Dodávateľa, inštaláciou softvéru nedodaného Dodávateľom, neodbornou inštaláciou softvéru alebo prídavných zariadení;

8.6.8.   vady vzniknuté použitím iného než výrobcom Hardware či Dodávateľom výslovne doporučeného spotrebného materiálu (napr. Neoriginálnych tonerov do tlačových zariadení);

8.6.9.   bežnú údržbu, čistenie a podobné úkony predpísané výrobcom v návode na obsluhu.

8.7.     Ak sa počas záručnej doby prejaví vada Hardware, Odberateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu písomne ​​(postačí emailom) oznámiť (reklamovať) Dodávateľovi, Oznámenie vady musí obsahovať najmä tieto údaje:

8.7.1.   výrobné / sériové číslo Hardware;

8.7.2.   čo najpresnejší popis vady a jej prejavov;

8.7.3.   kontaktnú osobu na strane Odberateľa pre riešenie reklamácie;

8.7.4.   kópie dokladov o nadobudnutí Hardware (faktúra a dodací list, preberací protokol či iné doklady).

8.8.     Po oznámení vady Odberateľom Dodávateľ rozhodne, či (i) posúdenie a prípadné odstránenie chyby prevedie u Odberateľa v mieste, kde sa Hardware nachádza, alebo či (ii) vyzve Odberateľa, aby predmetný Hardware doručil Dodávateľovi alebo Dodávateľom určenému servisnému stredisku. Odberateľ je podľa rozhodnutia Dodávateľa povinný (i) umožniť Dodávateľovi prehliadku predmetného Hardware vo vopred dohodnutom termíne, alebo (ii) doručiť Hardvér Dodávateľovi alebo Dodávateľom určenému servisnému stredisku.

8.9.     Dodávateľ sa zaväzuje posúdiť vytknuté chyby Hardware bez zbytočného odkladu a o výsledku informovať Odberateľa dojednaným spôsobom, a to spravidla do jedného (1) týždňa od prehliadky Hardware a v prípade nutnosti posúdenia chýb Hardware autorizovaným zástupcom výrobcu spravidla do dvoch (2) týždňov od prehliadky Hardware .

8.10.   Ak Dodávateľ zistí na riadne reklamovanom Hardware vadu, ktorá je krytá zárukou za akosť, uzná Dodávateľ reklamáciu za oprávnenú. V prípade oprávnenej reklamácie má Dodávateľ výhradné právo rozhodnúť o spôsobe odstránenia vady. V prípade oprávnenej reklamácie odstráni Dodávateľ vadu na vlastné náklady, zvyčajne formou opravy Hardware, prípadne výmeny Hardware v prípade, keď Hardware nemožno opraviť alebo by jeho oprava bola neekonomická.

8.11.  V prípade neoprávnenej reklamácie Dodávateľ vyčísli náklady, ktoré na riešenie neoprávnenej reklamácie účelne vynaložil; takto vyčíslené náklady sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi na základe jeho výzvy. Ak zistí Dodávateľ existenciu vady Hardware, ktorá nie je krytá zárukou za akosť, odstráni takú vadu po predchádzajúcej dohode s Odberateľom o spôsobe a termíne jej odstránenia a o výške odmeny Dodávateľa za jej odstránenie.

8.12.  Ak Dodávateľ odstráni vadu Hardware opravou Hardware, výmenou časti Hardware či dodaním nového Hardware, potom záručná doba opraveného / vymeneného / novo dodaného Hardware skončí v deň, kedy by skončila pôvodná záručná doba, ak by k výskytu vady nedošlo, ak nebude výslovne dohodnuté inak.

8.13.  Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy Odberateľ bol povinný opravený / vymenený / novo dodaný Hardware prevziať.

8.14.   Ak je súčasťou dodávaného Produktu Software, záruka Dodávateľa sa vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť médií, na ktorých je Software dodávaný.

9.       Zvláštne ustanovenia pre spotrebiteľa

9.1.     Ak je Odberateľ spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, a niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok sa odchyľujú od príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka na ochranu spotrebiteľa v neprospech Odberateľa ako spotrebiteľa, takéto ustanovenia Obchodných podmienok sa nepoužijú a namiesto nich sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2.     Dodávateľ informuje Odberateľa, ktorý je spotrebiteľom, že vyžaduje zaplatenie zálohy vo výške 100% z ceny príslušného Produktu.

9.3.     Dodávateľ poskytuje Odberateľovi, ktorý je spotrebiteľom, toto vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy:

9.3.1.    Právo odstúpiť od zmluvy

·         "Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu."

·         "Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar."

·         Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať JANUS SK spol. s r.o., IČO: 46 560 050 , so sídlom Bratislava 831 06 Rybničná 40, tel. (02/33595472), email (obchod@janussk.sk), formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou. "

·         Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty."

9.3.2.   Dôsledky odstúpenia od zmluvy

·         Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre  uskutočnenie pôvodnej transakcie, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade Vám nevzniknú ďalšie náklady. "

·         Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr."

·         Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo je odovzdajte na JANUS SK, spol. s r.o., IČO: 46 560 050 , so sídlom Bratislava 831 06, Rybničná 40 . Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. "

·         znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru."

·         Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti."

9.4.     Dodávateľ poskytuje Odberateľovi, ktorý je spotrebiteľom, tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy):

·         Oznámenie o odstúpení od zmluvy

·         Adresát: JANUS SK spol. s r.o., IČO: 46 560 050 , so sídlom Bratislava 831 06 Rybničná 40

·         Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

·         Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

·         Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

·         Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

·         Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

·         Dátum

·         (*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

9.5.     V prípade, že dôjde medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktorý je spotrebiteľom, k vzniku spotrebiteľského sporu v súvislosti s kúpou tovaru či poskytnutím služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Prievozská 32
820 07 Bratislava
web: info@soi.sk

10.    Osobné údaje

10.1.  Ak je Odberateľom fyzická osoba (subjekt údajov), Dodávateľ pri dodávaní Produktov bude spracovávať jej osobné údaje. Subjekty údajov môžu v otázkach spracovaní svojich osobných údajov písomne ​​kontaktovať Dodávateľa na e-mailovej adrese obchod@janussk.sk.

10.2.  Dodávateľ spracováva osobné údaje subjektu údajov na účely:

10.2.1.plnenie Zmluvy o dodávke na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

10.2.2.dodržanie právnej povinnosti Dodávateľa stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Dodávateľa uchovávať účtovné a daňové doklady)

10.2.3. určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov Dodávateľa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; a

10.2.4.zasielanie obchodných informácií na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Dodávateľa spočívajúceho v priamom marketingu.

10.3.  Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

10.3.1.kúčelu podľa čl. 10.2.1 budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej Zmluvy o dodávke uzavretej s dotknutou osobou. Tým nie je dotknutá možnosť Dodávateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) na účel podľa čl. 10.2.2, 10.2.3 a / alebo

10.3.2.k účelu podľa čl. 10.2.2 budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušné právne povinnosti Dodávateľa;

10.3.3.k účelu podľa čl. 10.2.3 budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení záväzkov zo Zmluvy o dodávke. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k príslušnému subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov na účel podľa čl. 10.2.3 pred skončením takéhoto konania;

10.3.4. k účelu zasielania obchodných oznámení podľa čl. 10.2.4 budú osobné údaje spracovávané do doby, než subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.

10.4.  Dodávateľ môže na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR odovzdať osobné údaje subjektu údajov pre vnútorné administratívne účely ďalším spoločnostiam v skupine Dodávateľa z dôvodu existencie oprávneného záujmu Dodávateľa na odovzdávanie v skupine podľa recitálu 48 GDPR.

10.5.  Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania podľa čl. 10.3 budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartovaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnené osoby) alebo anonymizovať .

10.6.   V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby viacero práv vrátane práva požadovať od Dodávateľa prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenie spracovanie (za podmienok čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

10.7.  Ak sa dotknutá osoba domnieva, že sú jeho osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak bude žiadosť dotknutej osoby uznaná za oprávnenú, Dodávateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť subjektu údajov podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

10.8.  Poskytnutie osobných údajov zo strany subjektu údajov je zmluvným požiadavkou. Subjekt údajov nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje Dodávateľ potrebuje k uzavretiu a plnení Zmluvy o dodávke.

10.9.   Vykonaním Objednávky subjekt údajov potvrdzuje, že sa zoznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov uvedenými v tomto článku Obchodných podmienok.

11.    Zvláštne prípady spracovania osobných údajov

11.1.  Pokiaľ bude Dodávateľ pri plnení Zmluvy o dodávke spracovávať osobné údaje pre Odberateľa (napr. V súvislosti s poskytovaním služieb vzdialenej či lokálnej podpory), uplatňuje sa tento článok. 11, ktorý má povahu zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR.

11.2.  Pri spracovaní osobných údajov je Odberateľ v postavení správcu osobných údajov a Dodávateľ v postavení jeho spracovateľa. Na spracovanie osobných údajov zo strany Dodávateľa môže dochádzať výlučne za účelom splnenia jeho povinností podľa Zmluvy o dodávke, a to po dobu trvania záväzkov Dodávateľa zo Zmluvy o dodávke. Ak bola Dodávateľom vytvorená kópia spracovaných osobných údajov, po skončení záväzkov zo Zmluvy o dodávke Dodávateľ takúto kópiu zlikviduje.

11.3.  Dodávateľ je povinný vykonávať spracovanie osobných údajov iba na základe pokynov Odberateľa v súlade so Zmluvou o dodávke. Odberateľ zodpovedá za pokyny udelené Dodávateľovi vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. Dodávateľ bude spracovávať tie osobné údaje, ktoré sú Odberateľom spracovávané v rámci Software.

11.4.  Dodávateľ bude osobné údaje spracovávať v súlade s GDPR. Dodávateľ prijme technické a organizačné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému či náhodnému prístupu k spracovávaným osobným údajom. Dodávateľ zabezpečí najmä zachovanie mlčanlivosti zo strany osôb podieľajúcich sa na spracovaní osobných údajov.

11.5.  Dodávateľ je oprávnený zapojiť do vykonávaného spracovania popri svojich zamestnancov aj svojich dodávateľov (tzv. Ďalšie spracovateľa). Na žiadosť Odberateľa ho Dodávateľ bude informovať o ďalších spracovateľov, ktoré zapojil do vykonávaného spracovania, ako aj o všetkých zmenách v osobách týchto ďalších spracovateľov, a umožní Odberateľovi vysloviť voči týmto zmenám námietky.

11.6.  Na žiadosť Odberateľa mu Dodávateľ bude pomáhať v prípade uplatnenia práv dotknutých osôb podľa kapitoly III GDPR. Dodávateľ má právo na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaloží pri poskytovaní súčinnosti Odberateľmi podľa tohto článku. 11.6.

12.    Obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa

12.1.   Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi iba za skutočnú škodu spôsobenú mu Dodávateľom v súvislosti s dodávkou Produktu. Zodpovednosť Dodávateľa za ušlý zisk či akúkoľvek inú formu nepriamej škody je vylúčená.

12.2.   Dodávateľ vopred obmedzuje svoju zodpovednosť za ujmu spôsobenú Odberateľovi v súvislosti s dodávkou Produktu na sumu zodpovedajúcu dohodnutej odmene za dodávku Produktu. To neplatí v prípade ujmy spôsobenej úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti a v prípade ujmy spôsobenej človeku na jeho prirodzených právach-

13.    Záverečné ustanovenia, riešenia sporov

13.1.  Odberateľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo Zmluvy o dodávke (vrátane zaisťovacieho postúpenia pohľadávky), zastaviť svoje pohľadávky zo Zmluvy o dodávke alebo previesť svoje povinnosti zo Zmluvy o dodávke na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.

13.2.  Odberateľ nie je oprávnený k jednostrannému započítaniu akýchkoľvek svojich pohľadávok proti akýmkoľvek pohľadávkam Dodávateľa.

13.3.  Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv o dodávke a z týchto Obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.4.  Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmlúv o dodávke a z týchto Obchodných podmienok bude riešiť vecne príslušný súd s miestnou príslušnosťou určenou podľa aktuálneho sídla Dodávateľa. To neplatí v prípade, že Odberateľ je spotrebiteľom.

13.5.  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018. Dodávateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky upraviť a nové znenie Obchodných podmienok zverejniť na webových stránkach  www.kyocera.sk. Každá Zmluva o dodávke sa vždy riadi Obchodnými podmienkami platnými ku dňu odoslania Objednávky, ak nie je výslovne uvedené inak.

Zoznam spracovateľov osobných údajov:

-          COMPRAG, s.r.o., IČO: 26444631

-          MyQ, spol. s r.o., IČO: 61506133