Umístění: Úvod

Podmienky užívania webových stránok

Webová stránka spoločnosti JANUS SK, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť JANUS SK“, ďalej len „WEBOVÁ STRÁNKA“), jej obsah, dizajn a štruktúra, je ako celok chránená autorskými predpismi. Akékoľvek jej napodobňovanie, kopírovanie a akékoľvek rozmnožovanie materiálov na nej umiestnených pre iné ako súkromné účely je zakázané a môže byť občianskoprávne a trestnoprávne postihnuteľné.

Rovnako je zakázané akékoľvek neoprávnené zasahovanie do webového serveru spoločnosti JANUS SK (ďalej len „WEBOVÝ SERVER“). Prípadný neoprávnený zásah do WEBOVÉHO SERVERU môže byť rovnako občianskoprávne a trestnoprávne postihnuteľný.

Ďalej je zakázané akékoľvek použitie ochranných známok KYOCERA, JANUS SK  alebo Kyocera Mita a loga spoločnosti JANUS SK bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti JANUS SK. Tieto ochranné známky Kyocera a Kyocera Mita a názvy produktov spoločnosti Kyocera sú chránené spoločnosťou Kyocera a/alebo jej zastúpením.

Prehliadať a sťahovať materiály z WEBOVÉHO SERVERU je možné len za podmienky, že tieto materiály budú používané výhradne pre osobné nekomerčné použitie a pri rešpektovaní  všetkých relevantných právnych predpisov.

Spoločnosť JANUS SK neručí za obsah informácií uverejnených na WEBOVOM SERVERI, najmä nezodpovedá za ich úplnosť, aktuálnosť a komerčnú využiteľnosť pre prípad, že budú používané za účelom spoločnosťou JANUS SK schválenej propagácie značiek KYOCERA, JANUS SK alebo Kyocera Mita. Všetky materiály uverejňované na WEBOVOM SERVERI sú teda výhradne informatívneho charakteru.

Materiály na WEBOVOM SERVERI nemajú v žiadnom prípade povahu záväznej ponuku spoločnosti JANUS SK a nedotýkajú sa nijako obsahu záväzkov vniknutých spoločnosťou JANUS SK pri jej obchodnej činnosti. Uvedené záväzky spoločnosti JANUS SK sú určené výhradne obsahom spoločnosťou JANUS SK uzatvorených zmlúv.

Spoločnosť JANUS SK vykonáva zmeny materiálov na WEBOVOM SERVERI, predovšetkým zmeny informácií o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou JANUS SK a ich cenách, kedykoľvek, podľa potrieb spoločnosti JANUS SK. Spoločnosť JANUS SK nie je povinná tieto zmeny vykonávať periodicky ani ich dopredu ohlasovať a neručí za to, že uverejnené materiály a informácie sú vždy v súlade s poslednou aktuálnou ponukou spoločnosti JANUS SK.

WEBOVÝ SERVER spoločnosti JANUS SK nie je určený k prijímaniu dôverných a inak chránených informácii. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznámenia, ktoré zašlete na tento WEBOVY SERVER,  nebudú spoločnosťou JANUS SK považované za dôverné ani za chránené.

Odkazy na webové stránky tretích subjektov

Na WEBOVÝCH STRÁNKACH nájdete odkazy na webové stránky tretích subjektov, ktoré Vám majú uľahčiť prístup k ďalším informačných zdrojom. Spoločnosť JANUS SK nemôže tieto webové stránky nijako ovplyvniť a nepreberá teda vo vzťahu k týmto webovým stránkam tretích strán žiadnu zodpovednosť, neposkytuje v žiadnom ohľade záruky za materiály, informácie a oznamy na týchto webových stránkach umiestnené. Ak využijete niektorý z týchto odkazov, tak automaticky opustíte WEBOVÝ SERVER.

Odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY

Spoločnosť JANUS SK oprávňuje ostatné webové servery k vytváraniu odkazov na WEBOVÉ STRÁNKY. Pri odkaze na WEBOVÉ STRÁNKY z webových stránok tretích subjektov nesmú byť však uvádzané žiadne nepravdivé a zavádzajúce informácie, najmä informácie, ktoré by navodili mylný dojem o vzťahu spoločnosti JANUS SK k uvedeným webovým stránkam tretích subjektov, k týmto tretím subjektom a k ich produktom a službám. Najmä nesmie byť pri odkaze na WEBOVÉ STRÁNKY  spoločnosti JANUS SK uvedené, že spoločnosť JANUS SK produkty a služby týchto tretích subjektov schvaľuje a odporúča. Ďalej nesmie pri tomto odkaze dochádzať k šíreniu nepravdivých a nesprávnych informácii o produktoch a službách spoločnosti JANUS SK. Uvedené webové stránky tretích osôb odkazujúce sa na WEBOVÉ STRÁNKY by nemali mať obsah, ktorý by mohol byť chápaný ako neetický, urážlivý, v rozpore  dobrými mravmi alebo kontroverzný.